Chào mừng bạn đến blog Cốc Cốc News Tin Tức Trang Chủ

Table of Content

Clip Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 ?

Mẹo Hướng dẫn Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 Chi Tiết

Dương Anh Sơn đang tìm kiếm từ khóa Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 được Update vào lúc : 2022-05-17 00:00:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Luận cương chính trị (10-1930) (Phân tích nội dung và đánh giá ưu điểm, hạn chế).

Năm 1929, kinh tế tài chính toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc Đại khủng hoảng rủi ro cục bộ, bắt nguồn từ Mỹ đến những nước Châu Âu. Một số nước tư bản chủ nghĩa đối phó với tình hình trên bằng phương pháp đi theo con phố phát xít như Đức, Ý, Nhật.

Trong quá trình này, Liên Xô tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và tập thể hóa nông nghiệp, đạt một số trong những thành tựu nhất định. Tác động tích cực đến nền kinh tế tài chính Việt Nam.

Mâu thuẫn giữa dân tộc bản địa Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng nóng bức, nhiều thứ thuế bị áp đặt, quyền tự do bị hạn chế. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra chống thực dân Pháp nhưng bị đàn áp quyết liệt, tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Bái tháng 2-1930

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành lập vào tháng 2-1930, thông qua bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên, bước đầu xây dựng lực lượng và niềm tin đối với quần chúng nhân dân

    Nội dung luận cương chính trị tháng 10 /1930

Tháng 10-1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần I tại Hương Cảng đã thông qua bản Luận cương chính trị với những nội dung cơ bản sau:

+ Về xích míc giai cấp ở Đông Dương: một bên là thợ thuyền, dân cày và những phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản đế quốc.

+ Về phương hướng kế hoạch của cách mạng: lúc đầu cách mạng Đông Ddương là một cuộc “cách mạng tư sản dân quyền”, có tính chất thổ địa và phản đế, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục “phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con phố xã hội chủ nghĩa”.

+ Về trách nhiệm của cách mạng tư sản dân quyền: đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai trách nhiệm này còn có quan hệ khăng khít với nhau. Trong số đó, “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”. 

+ Về lực lượng cách mạng: Giai cấp vô sản vừa là động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền, vừa là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Dân cày là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh mẽ và tự tin của cách mạng. Khước bỏ vai trò của giai cấp tiểu tư sản, trí thức, địa chủ vừa và nhỏ.

+ Về phương pháp cách mạng: phải ra sức sẵn sàng sẵn sàng cho quần chúng về con phố “võ trang bạo động”, “phải tuân theo khuôn phép nhà binh”.

+ Về quan hệ với cách mạng thế giới: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, vì thế giai cấp vô sản Đông Dương phải đoàn kết gắn bó với giai cấp vô sản thế giới, trước hết là giai cấp vô sản Pháp, mật thiết liên lạc với phong trào cách mạng ở những nước thuộc địa.

+ Về vai trò lãnh đạo của Đảng: Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, có kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng.

Ưu điểm 

+ Luận cương một lần nữa xác định tính đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng.

+ Khẳng định nhiều vấn đề cơ bản thuộc về kế hoạch cách mạng mà Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã nêu ra như nhấn mạnh vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm quan trọng trong quan hệ với cách mạng vô sản thế giới và lực lượng cách mạng đa phần là công nhân và nông dân.

+ Đã phát triển và hoàn hảo nhất hóa “Chính cương và sách lược vắn tắt” của Nguyễn Ái Quốc.

+ Luận cương là kết quả của sự việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối uốc tế cộng sản với thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng Đông Dương.

Hạn chế

+ Đề cao việc đấu tranh giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương nhưng bỏ qua sự khác lạ về lịch sử, văn hóa… Một trong những nước, chính vì thế không thể tập hợp sức mạnh, chung sức chung lòng cùng làm cách mạng được.

+ không nêu ra được xích míc đa phần là xích míc giữa dân tộc bản địa Việt Nam và đế quốc Pháp  mà chỉ nhấn mạnh vấn đề vào xích míc giai cấp, không đặt trách nhiệm chống đế quốc lên số 1 nên không xác định được đâu là xích míc cốt lõi cần xử lý và xử lý trước.

+ Đánh giá không đúng vai trò cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, kĩ năng chống đế quốc của tư sản dân tộc bản địa, kĩ năng lôi kéo của một bộ phận trung và tiểu địa chủ.

+ không đề ra được kế hoạch liên minh dân tộc bản địa và giai cấp rộng rãi trong đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

+ Phủ nhận quan điểm đúng đắn trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.

+ Đề cao việc đấu tranh giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương nhưng bỏ qua sự khác lạ về lịch sử, văn hóa… Một trong những nước, chính vì thế không thể tập hợp sức mạnh, chung sức chung lòng cùng làm cách mạng được.

Hạn chế của Luận cương 10-1930 khởi đầu được khắc phục từ

Nhận xét nào dưới đây về cơ quan ban ngành sở tại Xô Viết Nghệ- Tĩnh là không đúng?

Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930 -1931 ở Việt Nam?

Ý nào sau đây là hạn chế lớn số 1 của Luận cương chính trị (tháng 10-1930)?

Sự kiện nào sau đây đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?

Phong trào 1930 - 1931 phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào?

Kinh tế Việt Nam trong trong năm 1929 - 1933 có đặc điểm ra làm sao?

Thành quả lớn số 1 của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là gì?

Đề thi THPTQG-2022-mã đề 302

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế tài chính Việt Nam

Hạn chế lớn số 1 của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì?


A.

Xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản tri thức.

B.

Đánh giá không đúng kĩ năng cách mạng của giai cấp nông dân.

C.

Xác định chưa đúng hai quá trình của cách mạng nước ta.

D.

Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, nặng về đấu tranh giai cấp.

Sau hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930, cương lĩnh của Đảng đã được bí mật đưa vào quần chúng đẩy phong trào cách mạng lên rất cao. Tháng 4-1930 đồng chí Trần Phú về nước sau quá trình học tập tại trường Quốc tế Phương Đông. Tháng 7-1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời và được giao trách nhiệm cùng với một số trong những đồng chí soạn thảo Luận cương sẵn sàng sẵn sàng cho hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị ra mắt từ ngày 14 đến ngày 30-10-1930 do đồng chí Trần Phú trủ chì. Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng chí Trần Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương và bầu Trần Phú làm tổng bí thư.

Luận cương gồm có những nội dung sau:

v    Nội dung của luận cương lĩnh chính trị tháng 10/1930

Phương hướng kế hoạch của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi thắng lợi tiến tới phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tranh đấu thẳng lên con phố XHCN”

Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền:  Đánh đổ những di tích lịch sử phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột, đánh đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái cốt lõi của CMTSDQ”

Lực lượng CM: giai cấp CN & giai cấp nông dân là động lực chính của CM, còn những tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự, tri thức phải nhiệt huyết tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những trí thức thất nghiệp và những phần tử lao khổ đô thị mới theo CM

Phương pháp CM: Đảng phải sẵn sàng sẵn sàng cho quần chúng về “con phố võ trang bạo động” và “phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ nước nhà địch nhân, giành cơ quan ban ngành sở tại

Về quan hệ quốc tế: CMVN là một trong bộ phận của CMTG phải đoàn kết với vô sản TG trước hết là vô sản Pháp và phong trào CM thuộc địa để tăng cường lực chống va đập lượng của tớ

Về Đảng: Phải có một Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với quần chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục tiêu ở đầu cuối là CN cộng sản

* Nhận xét:

Bản luận cương đã xác định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh đã nêu ra: đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận cương của Trần Phú có những điểm sáng tạo hơn như đã đề ra phương pháp cách mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

ü     Ưu điểm:

Luận cương 10/1930 làm sâu sắc nhiều vấn đề thuộc về kế hoạch của CMVN mà cương lĩnh 2/1930 đã nêu

Hạn chế:

– Luận cương đã không vạch ra được đâu là xích míc đa phần của xã hội thuộc địa coi trọng vấn đề chống phong kiến không phù phù phù hợp với cách mạng Việt Nam.

– Không đề ra được mối liên minh dân tộc bản địa và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và bọn tay sai.

– Đánh giá không đúng vai trò vị trí của những giai cấp tầng lớp khác do đó không lôi kéo được bộ phận có tinh thần yêu nước.

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của Luận cương:

– Do ảnh hưởng tư tưởng tả khuynh của Quốc tế cộng Sản

– Do không nắm được thực tiễn đất nước, không xác định được xích míc nào là xích míc đa phần dẫn tới không xác định được tầng lớp trung gian cũng là đối tượng của cách mạng.

So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị( 2/1930).

v    So sánh với văn kiện tháng 2/1930

ü     Điểm giống nhau

Về phương hướng: CM tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua quá trình TBCN để đi tới xã hội cộng sản

Về trách nhiệm: chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc bản địa.

Về lực lượng: đa phần là công nhân và nông dân.

Về phương pháp: sử dụng sức mạnh mẽ và tự tin của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm mục đích đạt tiềm năng cơ bản của cuộc CM là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành cơ quan ban ngành sở tại về tay công nông.

Về vị trí quốc tế: CM Việt Nam là một bộ phận khăng khít với CM thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên phía ngoài, tìm đồng minh cho mình.

Lãnh đạo cách mạng: là giai cấp vô sản thông qua Đảng cộng sản, Đảng là đội tiên phong

Sự giống nhau trên là vì cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917

Khác nhau:

Review Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Down Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 miễn phí.

Hỏi đáp thắc mắc về Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha #Hạn #chế #của #luận #cương #chính #trị - 2022-05-17 00:00:06 Hạn chế của luận cương chính trị 10/1930

Post a Comment